PROFESSIONAL PIANO, VIOLIN, GUITAR AND MUSIC THEORY LESSONS FOR ALL AGES AT RUSSIAN MUSIC ACADEMY

While our instructors do not speak Chinese or Vietnamese, we do have parents that are glad to translate and help us answer all of your questions in the Academy


Mặc dù những giáo viên của chúng tôi không nói được tiếng Hoa hay Việt Nam, nhưng các bậc phụ huynh sẵn sàng vui vẻ thông dịch và giúp trả lời những thắc mắc của quý vị tại trường dạy nhạc của chúng tôi Hoặc, xin quý vị vui lòng liên lạc, để lại tên, số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị ngay trong thời gian nhanh nhất.

 

我們的導師不會說華語或越南語,但我們學生的家長很樂意翻譯並協助我們回答閣下有關學校的問題。請留下閣下的姓名和電話,我們會盡快回覆。

Phone  Phone: (626) 532-2761, Cell. Phone: (323) 327-8354

email   info@russian-music-academy.com

Address   9646 E. Garvey Ave. Ste. 208, S. El Monte, CA 91733.

Hours of operation   Academy hours of operation:

  • Monday:          2:00 pm to 9:00 pm
  • Wednesday:   3:00 pm to 9:00 pm
  • Thursday:       2:00 pm to 9:00 pm
  • Saturday:        8:30 am to 6:00 pm
  • Sunday:           8:00 am to 5:00 pm

Copyright © El Monte Russian Music Academy. All Rights Reserved.